Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają szerokie wykorzystanie TIK i upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów.

 

Cele szczegółowe programu:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

Czytaj więcej:

 

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html